อายุ/ปี

ชาย

หญิง

ความขยายของอก (ซม.)

น้ำหนัก

กก.

ความสูง

ซม.

น้ำหนัก

กก.

ความสูง

ซม.

หายใจเข้า

หายใจออก

15

16

17

18

19 - 22

75

76

77

78

79

72

73

74

75

76

42

44

46

48

49

154

156

158

160

161

41

42

43

44

45

148

149

150

151

152

ค่าดัชนีมวลกาย(BMI)อยู่ในเกณฑ์ดังนี้

ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม : ตารางเมตร

หญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม : ตารางเมตร

สูตร [BMI= น้ำหนักตัว (กก.) หาร ส่วนสูง(ม.2)]

 ที่มา : ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง)ประจำปีการศึกษา 2561 หน้า 5