ลำดับ

ชาย

หญิง

การทดสอบ

จำนวน/ระยะทาง

ภายในเวลา

จำนวน/ระยะทาง

ภายในเวลา

1

ลุก-นั่ง

34 ครั้ง

ภายใน 2 นาที

25 ครั้ง

ภายใน 2 นาที

2

ดันพื้น

22 ครั้ง

ภายใน 2 นาที

15 ครั้ง

ภายใน 2 นาที

3

วิ่ง

800 เมตร

3 นาที 15 นาที

800 เมตร

4 นาที

 ที่มา : ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง)ประจำปีการศึกษา 2561 หน้า 5