หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ขาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

  1. ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  (ทบ.349-001) (แบบ รด.1) (ติดรูปแต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา) จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย รับรองสำเนาให้เรียบร้อย คนละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) 1 ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์ (โรงเรียนจะอำนวยความสะดวกให้ติดต่อ ผกท.)

ที่มา : ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง)ประจำปีการศึกษา 2561 หน้า 10